BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXI/229/2016

z dnia: 28 września 2016 r.
w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6 lit. „l” ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Ruciane-Nida zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w cyklu miesięcznym - do 25 dnia każdego miesiąca - z góry za dany miesiąc.

2. Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, właściciele nieruchomości zobowiązani są do wnoszenia z góry do 25 lipca za każdy rok.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest:

1) przelewem na konto Nr 30 9364 0000 20001 0000 0071 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym, albo

2) gotówkową na konto Nr 30 9364 0000 20001 0000 0071 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym, albo

3) gotówką w kasie Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 19 paź 2016 13:28
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1056 razy