BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIII/248/2016

z dnia: 27 października 2016 r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 16 lis 2016 11:50
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1315 razy