BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIII/247/2016

z dnia: 27 października 2016 r.
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6 lit. „r” ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), po zasięgnięci opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.  Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ruciane-Nidai zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.  Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w § 1 odbiera się z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe każdą ilość odpadów komunalnych wytworzonych na tych nieruchomościach z wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

§ 3.  Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w §1, odpady komunalne odbiera się z następująca częstotliwością:

1) niesegregowane odpady komunalne:

a) z budynków jednorodzinnych; nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (wykorzystywanych jedynie przez część roku) - przynajmniej raz na dwa tygodnie,

b) z budynków wielorodzinnych – przynajmniej dwa razy w tygodniu,

2) papier oraz zbierane razem tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe:

a) z budynków jednorodzinnych; nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - przynajmniej raz na dwa tygodnie,

b) z budynków wielorodzinnych – przynajmniej raz w tygodniu,

3) szkło:

a) z budynków jednorodzinnych; nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - przynajmniej raz na dwa tygodnie,

b) z budynków wielorodzinnych – przynajmniej dwa razy w miesiącu,

4) popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów - przynajmniej raz na dwa tygodnie w okresie od 01 października do 30 kwietnia,

5) odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony - przynajmniej dwa razy w roku.

§ 4. 1. Wyznacza się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych ul. Leśna 10, 12-220 Ruciane-Nida, czynny w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7ºº do 14³º, przyjmujący następujące rodzaje odpadów:

1) odpady z selektywnej zbiórki – szkło, papier, plastik, opakowania wielomateriałowe, metale,

2) przeterminowane leki i chemikalia,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

4) zużyte opony,

5) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe,

6) tekstylia,

7) odpady zielone,

8) popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów.

2. Właściciele nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi mogą przekazać nieodpłatnie do PSZOK selektywnie zebrane odpady komunalne wytworzone na tych nieruchomościach.

3. Dostarczenie odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciel nieruchomości organizuje we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 5. 1. Zgłoszenia przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego PSZOK dokonywane są w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida:

1) telefonicznie,

2) za pomocą poczty elektronicznej,

3) pisemnie,

4) osobiście.

2. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę zgłaszającego opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania) przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia polegającego na niewłaściwym świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 16 lis 2016 12:05
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1451 razy