BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIII/249/2016

z dnia: 27 października 2016 r.
w sprawie: zmiany obszaru sołectwa Wojnowo oraz sołectwa Ukta.

Na podstawie art. 5 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z § 8 ust. 1 oraz §12 Statutu Miasta i Gminy Rucaine-Nida przyjętego Uchwałą Nr X/46/03 Rady Miejskiej w Rucanem-Nidzie z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Ruciane-Nida oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.  Na wniosek mieszkańców wyodrębnia się z sołectwa Ukta zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną numerami porządkowymi 122,123 i 124 oraz przyłącza się je do sołectwa Wojnowo.

§ 2.  Granice obszaru objętego zmianą określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 16 lis 2016 12:09
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1560 razy