BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIV/256/2016

z dnia: 30 listopada 2016 r.
w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 57 § 2, § 7 i § 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.  

Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Ruciane-Nida.

§ 2.  

Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.  

Traci moc Uchwała Nr XI/11/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty prolongacyjnej dla podatków stanowiących dochód gmin.

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 gru 2016 13:06
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1286 razy