BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIV/257/2016

z dnia: 30 listopada 2016 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2016 poz. 716 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.  

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida:

1)  od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,69 zł
2)  od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,02 zł
3)  od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,47 zł
4)  od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,55 zł
5)  od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,62 zł
z wyjątkiem:
a)  od 1 m2 powierzchni użytkowej garaży 5,78 zł
b)  od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków gospodarczych 4,13 zł
6)  od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
7)  od 1 ha gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,54 zł
8)  od 1 m2 gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,76zł
9)  od 1 m2 gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,16 zł
z wyjątkiem:
a)  od 1 m2 gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako inne tereny zabudowane oznaczone symbolem „Bi” oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
oznaczone symbolem „Bz” 0,43 zł
10)  od 1 m² gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 2,98zł

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.  

Traci moc Uchwała Nr XV/120/2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 gru 2016 14:15
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2256 razy