BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIV/259/2016

z dnia: 30 listopada 2016 r.
w sprawie: Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 5 lit. „a” ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Program współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w gminie Ruciane-Nida na 2017 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 gru 2016 14:30
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1432 razy