BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIV/261/2016

z dnia: 30 listopada 2016 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm. ) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.  

Nadaje się Statut Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  

Traci moc Uchwała Nr XXVI/193/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie uchwlenia Satutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie.

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 gru 2016 14:51
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1390 razy