BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIV/260/2016

z dnia: 30 listopada 2016 r.
w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie".

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 10a ust. 1 oraz 10b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.  

1.  Z dniem 31 grudnia 2016 r. likwiduje się samorządową jednostkę budżetową Miasta i Gminy Ruciane-Nida pod nazwą "Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie".
2.  Czynności związane z likwidacją należy przeprowadzić do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2.  

Z dniem 1 stycznia 2017 r. tworzy się gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą "Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie" w ramach centrum usług wspólnych dla gminnych jednostek oświatowych.

§ 3.  

Jednostką obsługującą jest Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie, który zapewnia jednostkom obsługiwanym obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości i organizacji.

§ 4.  

Jednostkami obsługiwanymi są:
1.  Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie,
2.  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rucianem-Nidzie,
3.  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie,
4.  Szkoła Podstawowa w Ukcie,
5.  Przedszkole Miejskiej w Rucianem-Nidzie.

§ 5. 

1.   Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przeszkoli w Rucianem-Nidzie zostaje utworzony na bazie Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie.
2.  Z dniem utworzenia Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie środki trwałe oraz mienie ruchome będące w posiadaniu Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie stają się środkami trwałymi i mieniem ruchomym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie.

§ 6.  

Zespołowi Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 8.  

1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.  Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 gru 2016 13:05
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1408 razy