BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIV/255/2016

z dnia: 30 listopada 2016 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.109.738,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.102.210,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 557.327,15 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 549.799,15 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 32.390.526,40 zł w tym: dochody majątkowe: 2.120.115,45 zł dochody bieżące: 30.270.410,95 zł
2. Plan wydatków ogółem – 28.780.522,94 zł w tym: wydatki majątkowe: 3.520.076,91 zł wydatki bieżące: 25.260.446,03 zł

§ 3. 

1. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.” stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016r.” stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.): dochody w wysokości 134.000,00 zł, wydatki w wysokości 134.000,00 zł.

§ 5. 

Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Słabek 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 gru 2016 13:10
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1629 razy