BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVIII/284/2017

z dnia: 15 lutego 2017 r.
w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których gmina Ruciane-Nida jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn. zm.) w związku z art. 20 lit."c„ ust. 4 i ust. 6, art. 20 zf pkt 1 ustawy o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  
1.  Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Ruciane-Nida jest organem prowadzącym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.
2.  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
§ 2.  
1.  Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola miejskiego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Ruciuane-Nida jest organem prowadzącym bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:
1)  Dzieci 5 i 6 letnie realizujące roczne przygotowanie przedszkolne - 50 pkt
2)  Dzieci, których obydwoje rodzice pracują - pobyt 9 h dziennie - 40 pkt
3)  Dzieci, których jeden z rodziców pracuje - pobyt dziecka 9 h dziennie - 30 pkt
4)  Dzieci, których obydwoje rodzice pracują - pobyt dziecka 5 h dziennie - 20 pkt
5)  Dzieci, których jeden z rodziców pracuje - pobyt dziecka 5 h dziennie - 10 pkt
6)  Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do przedszkola, oddziału przedszkolnego - 5 pkt.
§ 3.  
1. Za potwierdzenie spełnienia przez rodziców kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 uważa się odpowiednio: 
1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej;
2)  zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzających naukę w trybie dziennym;
3)  aktualny wydruk (wykonany nie wcześniej niż 3 dni przed złożeniem wniosku) ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
4)  zaświadczenie wydane przez KRUS, potwierdzające, że w okresie składania wniosku rekrutacyjnego rodzic podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.
2.  Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 1 ust. 2 uważa się odpowiednio:
1)  odpis lub kopię orzeczenia sądu rodzinnego dotyczącego sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem.
§ 4.  Potwierdzenie spełnienia kryteriów o których mowa w § 2 dokonuje odpowiedni dyrektor przedszkola lub oddziału przedszkolnego szkoły na podstawie dokumentacji przedszkola lub szkoły.
§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 24 lut 2017 14:45
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1052 razy