BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVIII/289/2017

z dnia: 15 lutego 2017 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w mieście Ruciane-Nida

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust 1 lit. „a” ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

§ 1.   Ulicy zlokalizowanej w miejscowości Ruciane-Nida na działce o nr geod.17/9, odchodzącej od ulicy Dworcowej, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida symbolem 3KDW jako ulica obsługująca zabudowę mieszkaniową i usługową, będącej drogą wewnętrzną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) nadaje się nazwę: Urocza.

§ 2.   Szczegółowy przebieg ulicy określa załącznik graficzny do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 lut 2017 12:42
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1116 razy