BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIV/61/2008

z dnia: 28 sierpnia 2008 r.
w sprawie: stanowiska dotyczącego działań Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

§ 1

Rada Miejska Ruciane-Nida zgłasza stanowczy protest, wobec działań Zarządu Mazurskiego Parku Krajobrazowego, zmierzających do marginalizacji Gminy Ruciane-Nida w sprawach dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie wnosi o wnikliwe zbadanie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego poczynań Zarządu MPK, w tej sprawie.

Realizując politykę przestrzenną, Gmina Ruciane-Nida oprócz sporządzania planów zagospodarowania, wydaje również decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla terenów nie objętych planami miejscowymi. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami), przed wydaniem stosownej decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ma obowiązek uzgodnić projekt decyzji m.in. z Wojewodą w zakresie ochrony przyrody. Uzgodnień z upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, dokonuje Wojewódzki Konserwator Przyrody, wydając stosowne postanowienie. Niestety w ostatnim czasie przyjęła się zasada, iż Mazurski Park Krajobrazowy odwołuje się od przedmiotowych postanowień, kierując zażalenia do Ministerstwa Środowiska. W swych protestach powołuje się m.in. na nie obowiązujący Plan Ochrony MPK. Podobnie sprawa ma się z projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida, które Wojewódzki Konserwator Przyrody uzgodniła, natomiast Mazurski Park Krajobrazowy zanegował postanowienie uzgadniające. Powyższe postępowanie wymaga naszym zdaniem dogłębnej analizy i wyjaśnienia, gdyż niedopuszczalnym jest fakt negowania decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przez jego służby terenowe. Prowadzi to do chaosu decyzyjnego, podważania kompetencji Wojewody oraz uniemożliwia sprawne funkcjonowanie Naszej Gminy na tej płaszczyźnie. Wnosimy o wyegzekwowanie przestrzegania obowiązującego prawa i ukarania winnych naruszeń, tak by nie powtarzały się one w przyszłości.

§ 2

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do przekazania powyższego stanowiska:
1. Ministerstwu Środowiska,
2. Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu,
3. Staroście Piskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 25 paź 2008 10:21
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1871 razy