BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VII/55/2007

z dnia: 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie: uchwalenia programu „Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80. poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001), Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się program Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie na lata 2007-2009 pod nazwą: „Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Ruciane-Nida” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXXI/31/2005 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia programu „Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznych z gminy Ruciane-Nida”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 31 marca 2007r.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 25 paź 2008 12:26
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1704 razy