BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VII/57/2007

z dnia: 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 1172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin Rady Miejskiej Ruciane-Nida w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr VIII/4/95 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 31 marca 1995r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.*)Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 25 paź 2008 12:40
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1771 razy