BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VII/59/2007

z dnia: 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie: uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie.

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zm.) w zw. z art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustalenie jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie na kwotę 4,00 zł (słownie: cztery złote).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 25 paź 2008 12:48
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1756 razy