BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIX/393/2017

z dnia: 29 listopada 2017 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 25.308,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 3.687,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 106.170,75 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 84.549,75 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2017 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 33.426.908,85 zł w tym:dochody majątkowe: 3.353.447,96 zł dochody bieżące: 30.073.460,89 zł
2. Plan wydatków ogółem – 34.592.739,91 zł w tym:wydatki majątkowe: 7.787.945,63 zł wydatki bieżące: 26.804.794,28 zł
§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 7.787.945,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.” stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2017r.” stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Zestawienie „ Planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.” stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Słabek 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 lut 2018 09:26
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 897 razy