BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/420/2018

z dnia: 28 lutego 2018 r.
w sprawie: aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Wejsuny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Aktualizuje się Plan Odnowy Miejscowości Wejsuny zatwierdzony Uchwałą Nr LIII/386/2014 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 października 2014 r. Aktualizacja została zatwierdzona uchwałą zebrania wiejskiego Sołectwa Wejsuny Nr 1/2017 z dnia 17 lutego 2018 r. i będzie stanowić integralną część opracowanego w 2014 roku tekstu Planu Odnowy Miejscowości Wejsuny.
§ 2.  
1.  Zmiany aktualizacyjne polegają na:
1)  Zmianie dotychczasowej treści Rozdziału VI. Zestawienie priorytetów, celów, programów, gdzie w Priorytecie 1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej , sportowej, turystycznej, kulturalnej i sakralnej dodano zdanie 1.15. Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej nad jeziorem Wejsunek. Jednocześnie dodaniu w treści Rozdziału VI. Zestawienie priorytetów, celów, programów opis zadania 1.15. Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej nad Jeziorem Wejsunek w ramach Priorytetu. 1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, sportowej, turystycznej, kulturalnej i sakralnej.
2)  Zmianie dotychczasowej treści Rozdziału VII. Harmonogram i kosztorys wdrażania planu (w PLN), gdzie w wierszu 1.7. Remont izby regionalnej zaktualizowano termin i koszt remontu izby regionalnej. Jednocześnie w Rozdziale VII. Harmonogram i kosztorys wdrażania planu (w PLN) dodano wiersz 1.15 Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej nad Jeziorem Wejsunek wraz z określeniem kosztu i terminu realizacji zadania.
2.  Zaktualizowany Plan Odnowy Miejscowości Wejsuny stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 29 mar 2018 10:36
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 934 razy