BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIV/449/2018

z dnia: 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie: przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Ruciane-Nida na lata 2017 - 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  
1.  W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/369/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 06 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Ruciane-Nida na lata 2017 - 2025 wprowadza się następujące zmiany:
1)  W Rozdziale VI. Wieloletni Plan Inwestycyjny w tabeli dodano pozycję numer 19 o nazwie " Utworzenie parków wiejskich w miejscowościach Wojnowo i Wygryny", przy czym:
- w kolumnie Informacje dodatkowe dodano następujący opis " Zagospodarowanie działek nr 121/1 i 121/2 w miejscowości Wojnowo oraz działki nr 209/2 w miejscowości Wygryny w celu utworzenia parków wiejskich. Przedmiotem projektu będzie m.in.: - nasadzenie roślinności przy jednoczesnym zachowaniu istniejącej - wyposażenie terenu w urządzenia placu zabaw dla dzieci, urządzenia siłowni zewnętrznej oraz elementy małej architektury - wykonanie ścieżek. Tereny te pełnić będą funkcje publiczne''.
- w kolumnie Czas realizacji dodano lata "2018 - 2019". W kolumnie Szacunkowy koszt podano kwotę 80.000,00 zł. W kolumnie Możliwe źródła finansowania dodano zapis: " PROW 2014 - 2020".
2.  Zaktualizowana Strategia Rozwoju Gminy Ruciane-Nida na lata 2017 - 2025 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 11 maj 2018 14:02
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 880 razy