BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIV/451/2018

z dnia: 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 648.379,67 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 898.806,56 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 250.426,89 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2018 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 34.700.850,49 zł w tym:dochody majątkowe: 4.490.585,03 zł dochody bieżące: 30.210.265,46 zł
2. Plan wydatków ogółem – 37.968.337,75 zł w tym:wydatki majątkowe: 10.055.898,67 zł wydatki bieżące: 27.912.439,08 zł
§ 3. 1. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 10.055.898,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianie
wynoszą 2.994.568,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Słabek 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 maj 2018 08:56
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 872 razy