BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LV/468/2018

z dnia: 30 maja 2018 r.
w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14 llt "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 90 lit. "t" ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Przyjmuje się "Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Gminy Ruciane-Nida, Sapere aude".
§ 2.  1.  Celem programu jest:
1)  stworzenie lokalnego, środowiskowego systemu promowania, nagradzania uczniów osiągających dobre i bardzo dobre wyniki w nauce oraz przyznawanie nagród dla finalistów i laureatów olimpiad i konkursów oraz najlepszych uczniów;
2)  promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce osiąganych przez uczniów z terenu Gminy Ruciane-Nida;
3)  materialne wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez udzielenie stypendium za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury lub w dziedzinie sportu w danym roku szkolnym;
4)  zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza program nauczania oraz rozwijania swoich umiejętności;
5)  doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, dzięki czemu grono stypendystów będzie stanowiło pozytywny wzorzec dla środowiska szkolnego oraz będzie wzmacniać poczucie więzi społecznych uczniów i własnej wartości w społeczności Gminy Ruciane-Nida.
2.  Sposób działania: Jako formę realizacji programu ustanawia się stypendium o charakterze motywacyjnym pn. „ Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Gminy Ruciane-Nida, Sapere aude."
3.  Szczegółowe warunki udzielania pomocy stypendiów dzieci i młodzieży określi odrębna uchwała.
§ 3.  Program skierowany jest do uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ruciane-Nida i zamieszkujących na terenie Gminy Ruciane-Nida.
§ 4.  W wyniku podejmowanych działań w realizacji Lokalnego Programu przewiduje się uzyskanie następujących rezultatów:
1)   zwiększenie motywacji uczniów do zdobywania wiedzy,
2)  wzrost aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży,
3)  wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych,
4)  promocja osiągnięć edukacyjnych, sportowych i artystycznych dzieci i młodzieży z Gminy Ruciane-Nida.
§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 6.  Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 19 cze 2018 11:13
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 760 razy