BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LV/469/2018

z dnia: 30 maja 2018 r.
w sprawie: przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ruciane-Nida, sapere aude".

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14 llt "a" oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 90 lit. "t" ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Przyjmuje się "Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ruciane-Nida, sapere aude" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/47/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida, z późn. zm.
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 19 cze 2018 11:18
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 856 razy