BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

III/5/2018

z dnia: 9 listopada 2018 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 138.075,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 365.822,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 275.271,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 503.017,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2018 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 35.346.254,80 zł w tym:dochody majątkowe: 2.711.429,83 zł dochody bieżące: 32.634.824,97 zł

2. Plan wydatków ogółem – 37.633.618,28 zł w tym:wydatki majątkowe: 8.565.162,48 zł   wydatki bieżące: 29.068.455,80 zł.

 

 §3. 1. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 8.565.162,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianie wynoszą 2.989.798,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§4. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.” stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§5. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 11 kwi 2019 09:50
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 648 razy