BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

X/83/2007

z dnia: 28 czerwca 2007 r.
w sprawie: określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego, nie będącego własnością gminy, używanego przez radnego w podróży służbowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 ust.3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego, nie będącego własnością gminy, używanego przez radnego w podróży służbowej w wysokości określonej w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 25 paź 2008 15:00
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1653 razy