BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VI/45/2019

z dnia: 30 stycznia 2019 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie".

Na podstawie art. 10b ust. 2, art. 18 ust. 2, pkt 9  lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz  art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. W załączniku do Uchwały Nr XXXIV/260/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie " Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie" (Dz.Urz. Woj. Warm. Maz. poz. 5067) wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasowy § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: " 3. Zespół używa pieczęci podłużnej o treści Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli, 12-220 Ruciane-Nida, ul. Gałczyńskiego 2",

2) w dotychczasowym § 7 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "6. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Zespołu określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika Zespołu, zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida",

3) dotychczasowy §8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1. Ustalenie wewnętrznej organizacji pracy Zespołu oraz określenie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach".

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 18 kwi 2019 10:46
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 676 razy