BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VI/50/2019

z dnia: 30 stycznia 2019 r.
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXVII/91/2005 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Uchyla się Uchwałę Nr XXXVII/91/2005 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, zabudowanych na cele mieszkaniowe.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 18 kwi 2019 11:08
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 887 razy