BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VII/54/2019

z dnia: 27 lutego 2019 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. : Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.)  oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Po rozpatrzeniu skargi firmy -------------------------  Sp. z o.o.  na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg Wniosków i Petycji w sprawie zarzutów zawartych w skardze, Rada Miejska uznaje skargę za nieuzasadnioną  z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej do odpowiedzi i przesłania skarżącej firmie  niniejszej uchwały.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 30 kwi 2019 07:57
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 699 razy