BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VII/57/2019

z dnia: 27 lutego 2019 r.
w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, na rok 2019.

§1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, wyodrębnione w budżecie Gminy Ruciane-Nida na rok 2019, dzieli się w następujący sposób:

1) do wysokości 70% - na:

a) organizację form doskonalenia zawodowego, w szczególności szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji dla nauczycieli;

b) dofinansowanie opłat za kursy doskonalące oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli;

c) kompleksowe wspomaganie pracy szkół i placówek oświatowych w związku ze zmianami w prawie oświatowym;

d) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego;

e) pracę w sieciach współpracy, grupach roboczych, zespołach zadaniowych dyrektorów szkół i nauczycieli.

2) do wysokości 15% na dofinansowanie opłat za dokształcanie pobieranych przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli, instytuty naukowo-badawcze, w tym za kursy kwalifikacyjne;

3) do wysokości 15% na dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i przedszkola.

§2. Środki, o których mowa w § 1 pkt 1, przeznacza się na organizację różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem następujących priorytetów:

1) przygotowanie nauczycieli do pracy z nowymi podstawami programowymi kształcenia ogólnego;

2) rozwój doradztwa zawodowego;

3) rozwijanie kompetencji cyfrowych i medialnych nauczycieli;

4) wzmocnienie współpracy nauczycieli zgodnie z metodologią kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych;

5) rozwiązywanie problemów wychowawczych i dotyczących bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych;

6) zwiększanie szans edukacyjnych i przeciwdziałanie nierównościom w edukacji;

7) edukacja obywatelska i samorządowa;

8) realizacja programów związanych z budzeniem zrozumienia i empatii dla innych, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz mowie nienawiści;

9) efektywne zarządzanie szkołą, w tym z uwzględnieniem współpracy z organami społecznymi szkoły, organizacjami pozarządowymi, uczelniami, pracodawcami;

10) przygotowanie do realizacji projektów finansowanych ze środków z Unii Europejskiej, programów współpracy edukacyjnej w ramach projektów UE oraz realizacji projektów edukacji europejskiej;

11) aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego, przygotowanie do zmian w prawie oświatowym.

§3. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej przez szkołę wyższą i zakład kształcenia do wysokości do 3.000 zł. (słownie: trzy tysiące zł.) dla jednego nauczyciela. Dofinansowaniem obejmuje się opłaty poniesione w 2019 r.

2.W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.

§4. Dofinansowaniem obejmuje się w pierwszej kolejności studia podyplomowe, studia drugiego stopnia oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu i w specjalnościach związanych z:

1) uzyskaniem kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu;

2) uzyskaniem kwalifikacji nauczycieli w zakresie:

a) przedmiotów przyrodniczych;

b) języka obcego, w szczególności na poziomie wczesnoszkolnym;

c) wykonywania zadań doradcy zawodowego;

d) wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w nauczaniu.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 30 kwi 2019 09:06
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 679 razy