BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII/61/2019

z dnia: 11 marca 2019 r.
w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 6 lit. "k" ust. 1 w związku z art. 6 lit."j" ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Postanawia się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej od jednego mieszkańca.

§2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1 w wysokości 20,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

§3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane w wysokości 30,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§4. Traci moc Uchwała Nr L/409/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 30 kwi 2019 09:50
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 697 razy