BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IX/63/2019

z dnia: 27 marca 2019 r.
w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art.11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o ochronie zwierząt (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 663) Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Przyjmuje się do realizacji „ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida w 2019 roku”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 30 kwi 2019 10:48
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 673 razy