BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IX/64/2019

z dnia: 27 marca 2019 r.
w sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Ruciane-Nida do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Piszu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018r.  poz. 994 z póżn. zm.), w związku z art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b tir. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Wybiera się przedstawiciela Gminy Ruciane-Nida do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Piszu w osobie Pani Elżbiety Grzyb.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 30 kwi 2019 10:54
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 783 razy