BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

X/77/2019

z dnia: 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 53.114,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 53.114,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2019 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 35.873.205,83 zł w tym: dochody majątkowe: 4.103.809,27 zł dochody bieżące: 31.769.396,56 zł

2. Plan wydatków ogółem – 39.348.341,55 zł w tym: wydatki majątkowe: 9.860.250,75 zł wydatki bieżące: 29.488.090,80 zł

§3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 9.652.241,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§4. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.” zgodnie  z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§5. Zestawienie „Planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§6. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 30 kwi 2019 12:14
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 686 razy