BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

X/88/2019

z dnia: 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida na rzecz jego najemcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1, oraz art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U.z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1, o pow. użytkowej 88,82 m2 usytuowanego w budynku nr 51 przy w Karwicy wraz pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w gruncie, ozn. nr geod. 29/1, o pow. 2661 m2 i częściach wspólnych budynku, stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida.

§2. Traci moc uchwała nr LIX/524/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 24 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy, stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane -Nida.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskeij


Agnieszka Kręciewska

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 30 kwi 2019 13:12
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 811 razy