BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XI/90/2019

z dnia: 29 maja 2019 r
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 869) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 413.732,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 413.732,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2019 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1.Plan dochodów ogółem – 36.290.213,96 zł w tym:dochody majątkowe: 4.103.809,27 zł dochody bieżące: 32.186.404,69 zł

2. Plan wydatków ogółem – 39.765.349,68 zł w tym:wydatki majątkowe: 9.860.250,75 zł wydatki bieżące: 29.905.098,93 zł

§3. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 22 sie 2019 08:27
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 662 razy