BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIII/109/2019

z dnia: 26 czerwca 2019 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ruciane-Nida na pokrycie straty bilansowej.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.; Dz. U. z 2019 r. poz. 509 z późn. zm.) w związku z art. 178 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na wniesienie przez Gminę Ruciane-Nida w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. dopłaty w wysokości 100000,00zł. (słownie: sto tysięcy złotych  00/100) do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Rucianem-Nidzie z przeznaczeniem na częściowe pokrycie straty bilansowej z lat 2017- 2018 r.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 22 sie 2019 12:36
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 614 razy