BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIII/47/2008

z dnia: 26 czerwca 2008 r.
w sprawie: uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz terenu będącego własnością Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86 poz. 958; z 2001 r. Nr 125 poz. 1371; z 2002 nr 25 poz. 253, nr 41 poz. 365, nr 62 poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89 poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216 poz. 1826; z 2003 r. Nr 80, poz. 721 i 717, Nr 200 poz. 1953) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg oraz terenów będących w zarządzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida :
1) za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:
a) 10,00 zł za 1 m2 za 1 dzień zajęcia terenu pasa zieleni – pobocza,
b) 10,00 zł za 1 m2 za 1 dzień zajęcia terenu chodnika,
c) 10,00 zł za 1 m2 za 1 dzień zajęcia jezdni w przypadku zajęcia do 20% szerokości jezdni w obszarze zabudowanym,
d) 10,00 zł za 1 m2 za 1 dzień zajęcia jezdni w przypadku zajęcia powyżej 20% szerokości jezdni w obszarze zabudowanym,
e) 10,00 zł za 1 m2 za 1 dzień zajęcia jezdni w przypadku zajęcia do 20% szerokości jezdni poza obszarem zabudowanym,
f) 10,00 zł za 1 m2 za 1 dzień zajęcia jezdni w przypadku zajęcia powyżej 20% szerokości jezdni poza obszarem zabudowanym.
2) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
a) 200,00 zł za 1 m2 za 1 rok w przypadku zajęcia do 20% szerokości jezdni,
b) 200,00 zł za 1 m2 za 1 rok w przypadku zajęcia powyżej 20% szerokości jezdni.
3) za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
a) 2,50 zł za 1 m2 za 1 dzień w przypadku zajęcia do 20% szerokości jezdni,
b) 2,50 zł za 1 m2 za 1 dzień w przypadku zajęcia powyżej 20% szerokości jezdni.
4) za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 – 3
a) 5,00 zł za 1 m2 za 1 dzień w przypadku zajęcia do 20% szerokości jezdni,
b) 10,00 zł za 1 m2 za 1 dzień w przypadku zajęcia powyżej 20% szerokości jezdni.
5) za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszego niż 1 m2 stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XX/22/2008 z 26 marca 2008 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Gorg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 paź 2008 09:14
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1932 razy