BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/43/2008

z dnia: 28 maja 2008 r.
w sprawie: przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Ruciane – Nida do roku 2015.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, Poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Ruciane – Nida do roku 2015 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXII/59/2000 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 30.06.2000 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu */.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

*/ rozplakatowano dnia 2 czerwca 2008 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 paź 2008 10:37
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1988 razy