BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIV/60/2008

z dnia: 28 sierpnia 2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Ruciane – Nida zadań z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933r. Nr 39, poz. 311 ze zmianami), Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina Ruciane – Nida przyjmuje do realizacji w 2008 roku powierzone przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Ruciane – Nida.

§ 2

1. Przyjęcie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Ruciane – Nida, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekaże Gminie Ruciane – Nida dotację celową w wysokości 6.300 zł w terminie 45 dni od dnia podpisania porozumienia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

*/ rozplakatowano dnia 29 sierpnia 2008 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 paź 2008 10:45
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1723 razy