BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/126/2019

z dnia: 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na nabycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 75/53 o powierzchni 0,0609 ha położonej w Rucianem-Nidzie, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00030634/6.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 30 paź 2019 07:54
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 420 razy