BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XV/130/2019

z dnia: 25 września 2019 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:

§1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3.666.498,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 4.107.200,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 440.710,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2019 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 40.101.942,06 zł w tym:dochody majątkowe: 7.405.765,96 zł dochody bieżące: 32.696.176,10 zł

2. Plan wydatków ogółem – 43.577.077,78 zł w tym:wydatki majątkowe: 13.201.075,37 zł wydatki bieżące: 30.376.002,41 zł

§3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 12.980.066,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 30 paź 2019 09:37
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 418 razy