BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVII/75/2008

z dnia: 23 października 2008 r.
w sprawie: zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz.1337, z 207 r. Nr 48, poz.327,Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 ) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/64/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 5 dodaje się ust. 3, w brzmieniu : „3.Kierownik Ośrodka z upoważnienia Burmistrza wydaje decyzje administracyjne w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego”.
2.W §7 dodaje się pkt.10 i 11 w brzmieniu: „10) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej.” „11). przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
3.W §8 dodaje się pkt.5 w brzmieniu: „5) Ośrodek może przystępować (prowadzić i rozliczać) do projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 paź 2008 11:27
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1673 razy