BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII/158/2019

z dnia: 18 grudnia 2019 r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2020 - 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ruciane - Nida na lata 2020 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych
w załączniku nr 2,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających
z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy
o zasadach realizacji programów.
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida do:
a) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 6. Uchyla się Uchwałę Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2019 - 2026 wraz z dokonanymi zmianami.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020r.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 17 sty 2020 11:36
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 667 razy