BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII/161/2019

z dnia: 18 grudnia 2019 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 54.718,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 104.335,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 546.205,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 595.822,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2019 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 38.679.326,24 zł w tym:dochody majątkowe: 5.387.287,69 zł dochody bieżące: 33.292.038,55 zł
2. Plan wydatków ogółem – 42.154.461,96 zł w tym:wydatki majątkowe: 10.833.897,13 zł  wydatki bieżące: 31.320.564,83 zł


§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 10.450.662,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.” zgodni z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 5. Zestawienie „Planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r.” zgodnie  z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 6. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.


§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 17 sty 2020 12:18
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 389 razy