BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIX/165/2019

z dnia: 30 grudnia 2019 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 266.144,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 2.462.106,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 132.496,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.328.459,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2019 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 36.489.216,84 zł w tym:dochody majątkowe: 2.925.180,73 zł dochody bieżące: 33.564.036,11 zł
2. Plan wydatków ogółem – 39.964.352,56 zł w tym:wydatki majątkowe: 8.618.934,73 zł wydatki bieżące: 31.345.417,83 zł


§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 8.235.700,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych:  przychody – 3.669.210,85 zł.; koszty –  3.666.225,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 6. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.


§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 17 sty 2020 12:50
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 472 razy