BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/173/2020

z dnia: 9 stycznia 2020 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.659.782,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.665.034,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 5.252,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2020 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 38.105.178,82 zł w tym:dochody majątkowe: 3.330.795,74 zł dochody bieżące: 34.774.383,08 zł
2. Plan wydatków ogółem – 38.884.290,82 zł w tym:wydatki majątkowe: 5.875.992,61 zł wydatki bieżące: 33.008.298,21 zł


§ 3. 1. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 5.350.992,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianie wynoszą  3.164.257,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 4. Ustala się dochody w kwocie 2.356.953,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.356.953,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

    
§ 5. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.     

   
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 17 sty 2020 13:53
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 677 razy