BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/175/2020

z dnia: 9 stycznia 2020 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/230/2016 z dnia 28 września 2016 r. Rady Miejskiej Ruciane - Nida w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6 lit. "l" ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz 900 ze zm.)  - Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/230/2016 Rady Miejskiej Ruciane -Nida z dnia 28 września 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasowy  § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Na inkasenta wyznacza się Zakład Gospodarki Komunalnej w Rucianem - Nidzie Sp. z o. o."


§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 17 sty 2020 14:17
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 564 razy