BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI/176/2020

z dnia: 30 stycznia 2020 r.
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2020-2026.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm. ) w związku z art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane - Nida, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2020 - 2026 przyjętej Uchwałą Nr XVIII/158/2019 z dnia 18 grudnia 2019r, zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:
- nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane - Nida na lata 2020-2026,
- nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2026.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 12 lut 2020 09:01
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 561 razy