BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI/180/2020

z dnia: 30 stycznia 2020 r.
w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 roku.

Na podstawie art.18 ust.2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) , art. 70 a, ust.1 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 6 rozporządzenia MEN  z dnia 23 sierpnia 2019 r. w  sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli  na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§ 1. W budżecie Gminy Ruciane-Nida na rok 2020 wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli  w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.


§ 2. Uchwała ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida, zwanych dalej  „szkoła”.


§ 3. Ze środków na doskonalenie zawodowe dofinansowuje się:
1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także koszty udziału nauczycieli  w sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa warmińsko - mazurskiego;
2) opłaty za kształcenie nauczycieli na studiach wyższych, w tym podyplomowych pobierane przez szkoły wyższe;
3) koszty związane z podróżą służbową nauczyciela biorącego udział  w formach doskonalenia zawodowego;
4) koszty dystrybucji i druku materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli.


§ 4.
1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku dzieli się w następujący sposób:
1) 60 % środków na dofinansowanie opłat i kosztów, o których mowa w § 3 pkt 1, 3-4.
2) 40 % na opłaty, o których mowa w § 3  pkt 2.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może dokonać przesunięć środków.


§ 5. Dofinansowania  danej formy doskonalenia zawodowego dokonuje dyrektor szkoły biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.


§ 6. Dofinansowaniem mogą być objęte formy doskonalenia zawodowego określone w §3 ust.1 pkt 1-2.


§ 7. Wysokość dofinansowania do opłat i kosztów, o których mowa w § 3  w roku 2020 może wynieść do 90 % łącznych kosztów ponoszonych przez nauczyciela w danym roku.


§ 8. Dofinansowanie, o którym mowa w § 7, zależy od wysokości środków wyodrębnionych w budżecie Gminy  na ten cel.


§ 9. Nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie, o którym mowa w § 7, składa do dyrektora szkoły uzasadniony wniosek wraz z dowodem potwierdzającym poniesione koszty oraz potwierdzenie zaliczenia  odpowiedniego semestru studiów, dyplom ukończenia danej formy kształcenia lub zaświadczenie ukończenia danego etapu kształcenia wydane przez szkołę wyższą  lub placówkę doskonalenia nauczycieli oraz inny podmiot, o którym mowa w § 3  pkt 1.

§ 10.
1. Dofinansowanie do opat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz korzystania z urlopu dziekańskiego.
2. Przerwanie lub nieukończenie przez nauczyciela toku określonej formy doskonalenia, zobowiązuje nauczyciela do zwrotu otrzymanej  kwoty dofinansowania.
3. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.


§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 12 lut 2020 09:43
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 533 razy