BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIII/54/2008

z dnia: 26 czerwca 2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne Gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowej, położonej w Wierzbie, wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa od Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 24 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 19.X.1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U z 2007r. nr 231, poz.1700) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne Gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowej, ozn. nr geod. 1/112, o pow. 0,4979 ha, położonej w Wierzbie, wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa od Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach na cele inwestycji infrastrukturalnych, służących wykonywaniu zadań własnych Gminy – dróg gminnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 30 czerwca 2008 roku.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 paź 2008 12:37
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1679 razy