BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI/183/2020

z dnia: 30 stycznia 2020 r.
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ruciane-Nida na lata 2019-2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j: Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn.zm.)  Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Ruciane-Nida na lata 2019-2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 12 lut 2020 10:21
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 563 razy